Půjčky DINERO - Peníze jednoduše

Finance - slovník pojmů

A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


F

fixace úrokové odchylky

Vyjadřuje platnost úrokové odchylky po dobu platnosti úvěrové smlouvy.


fixace úrokové sazby

Vyjadřuje platnost úrokové sazby resp. frekvenci její změny. Při roční fixaci se mění úroková sazba k výročí a platí opět jeden rok. Při změně úrokové sazby se promítne změna PRIBORu, který je složkou úrokové sazby.


fyzická osoba (FO)

Osoba, která nabývá právní subjektivitu okamžikem narození, ztrácí ji okamžikem smrti. Fyzická osoba nabývá způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu zletilostí, to znamená dovršením 18. roku věku.


fyzická osoba – podnikatel

Fyzická osoba, která podniká na základě příslušného oprávnění (např. živnostník).


H

hypoteční úvěr

Úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Zajišťující nemovitostí může být stávající nemovitost, nebo nemovitost ve výstavbě. Zajištění nemovitostí může poskytnout i jiná osoba odlišná od dlužníka.


hypotéka

viz. hypoteční úvěr.


I

inkaso

Jeden nástrojů platebního styku. Věřitel si sám strhává peníze na splátku z účtu dlužníka (Klienta).


J

jednorázová splátka

Splátka, mimo řádný splátkový kalendář, kterou je doplacen celý zbytek jistiny půjčky s příslušenstvím (dohodnuté poplatky a úroky).


jistina

Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).


K

katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí je evidence nemovitostí na území ČR. Aplikace "Nahlížení do katastru nemovitostí" umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, budov a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.


katastrální úřad

Je úřad zřízený státem. Úřad zabývající se vedením údajů o nemovitostech. Jsou v něm zapsána práva k nemovitostem (vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemenu, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem). Katastrální úřad se nachází v každém okresním městě.


klient

Osoba, která si půjčila peněžní prostředky a musí je vrátit.


konsolidace

Konsolidace dluhu znamená přeměnu lhůty splacení a sloučení více pohledávek. Obvykle se přeměňuje krátkodobý dluh v dlouhodobý (konsolidovaný) současně s úpravou platebních podmínek, zejména výší úroku.


A-D  •  E-K  •  L-O  •  P-S  •  T-Z


zpět na úvodní stránku

Info - kancelář
Řekli Vám už někde na Vaši
žádost o půjčku "ne"?!

Nenechte se odradit
a zavolejte nám!

Zkusíme pro Vás najít
nejlepší možné řešení!


ZAVOLEJTE NÁM
Tel.: 739 443 544

kontaktujte nás...

Pro kontakt také můžete
využít naši e-mailovou
adresu:


finance@dinero.cz


navštivte nás...
PŘIJĎTE
ZA NÁMI
DO KANCELÁŘE

Adresa:

Palackého třída 159
612 00 Brno-Medlánky

Pracovní doba:

Pondělí – Pátek
9:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00

Podrobné kontaktní
informace zde.


WiFi

Půjčky DINERO • Infolinka - Tel.: 739 443 544 • www.pujcky-dinero.cz • E-mail: finance@dinero.cz